Voorwaarden & andere

1. Algemeen

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavermelde voorwaarden.

Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Publiplus te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

3. Wanneer een prijsofferte van Publiplus ondertekend wordt door de klant of na mondeling overleg overgegaan is met opstart, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.

4. Publiplus behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

2. Termijnen

1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen.

2. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

3. In afwijking van het burgerlijk wetboek worden alle meerwerken geacht besteld te zijn, door de klant , tenzij deze ze schriftelijk verwerpt binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelbon.

4. Schadebeding : contractuele wanprestatie.  Forfaitaire schadebeding zijn (in verhouding van het contractbedrag) : 10% voor de eerste 14 dagen na de ondertekening / 12,5% voor de volgende 14 dagen / 15% hierna en / 30 % binnen de maand voor de geplande startdatum

3. Eigendom

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van Publiplus. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gecopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Publiplus tenzij anders vermeld.
Alle documenten die door Publiplus werden opgesteld, van welke aard ook, blijven als copy intern bij Publiplus als backup.

4. Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van Publiplus. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat Publiplus over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

5. Klachten

Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan Publiplus gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

6. Prijzen

Prijzen welke door Publiplus in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Publiplus meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn niet steeds vastgelegd op standaard tarieven. Deze zijn berekend in functie van prestaties, werkuren, transport en eventueel bijhorende supplementen.

7. Leverings -, betaal- en protesttermijnen

1. De door Publiplus opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.

Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Publiplus en dit per aangetekende brief.

Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen zijn betaalbaar binnen de opgegeven termijn vermeld op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.

2. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

3. Bij laattijdige betaling langer dan 3 maanden behoudt Publiplus zicht het recht om onze diensten, systemen en andere door Publiplus doorgevoerde, ontworpen activiteiten, producten offline te zetten tot deze volledig vereffend zijn.

4. Opzeggen van uw jaarlijks abonnement bij bvb. hosting/domeinnaam dient uiterlijk 3 maand voorafgaand per brief opgestuurd te worden naar Publiplus.

8. Levering van software/ hardware

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Publiplus voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Publiplus wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Publiplus leiden. Geen enkele overeenkomst met Publiplus brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Publiplus of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software. Bij defecte hardware kan Publiplus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de apperatuur als nog aan de gevolgen hierdoor veroorzaakt.

9. Ongeoorloofd gebruik

Het gebruik van illegale downloads van software, MP3 en andere zijn verboden op al de door Publiplus ter beschikking gestelde apparatuur, systemen en geconfigureerde computers. Publiplus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn uitgeoefende activiteiten op eventuele illegale downloads deze door externe zijn aangebracht.

10. Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via overleg en toelichting op onze offerte.

11. Aansprakelijkheid

In geen geval is Publiplus aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Publiplus kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Publiplus netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Publiplus. Publiplus zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Publiplus gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Publiplus volgens of in verband met een met de Publiplus gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

12. Verwerking van persoonsgegevens

Publiplus voert een verwerkingsopdracht uit voor de klant en verzamelt in die hoedanigheid persoonsgegevens van de klant teneinde deze verwerking te kunnen verrichten. De in het kader van deze verwerking verzamelde gegevens kunnen door Publiplus gebruikt worden om de klant te informeren over haar activiteiten en statistieken. Publiplus stelt bij deze informatieverstrekking de belangen van de klant steeds voorop. Mocht de klant alsnog wensen dat haar gegevens hiertoe niet worden aangewend, dan kan zij dat laten weten via ons gekend emailadres, info@publiplus.be.

Publiplus zal in de verwerking van de persoonsgegevens steeds handelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Publiplus zal er in het bijzonder, binnen de door haar geboden mogelijkheden, over waken dat derde partijen die door Publiplus worden ingeschakeld in de door haar verrichte verwerkingen, zij het in de hoedanigheid van (sub)verwerker, zij het in de hoedanigheid derde dienstverlener, steeds conform dezelfde bovenvermelde regels handelen.

13. Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Publiplus voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Publiplus. Indien een bepaling van een met Publiplus gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Publiplus kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Toepassing:

Onder het Backup contract van een website voor minimum van 2 JAAR dat automatisch verlengd zal worden met steeds 2 jaren, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking voor het verstrijken van de termijn, wordt verstaan dat het onderhoud enkel geldt voor de technische inhoud, en beperkte technische ondersteuning, niet voor de structuur, het design, inputten van gegevens & opvolging ervan. Laatst genoemden kunnen worden aangepast maar vallen niet onder het contract. Deze kunnen wel verrekend worden in meerprijs.

Klachten:

– De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Publiplus., waarna Publiplus deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan Publiplus binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

– Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijzigingen / Annulatie:

– Publiplus behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

– Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

– Bij vervroegde opzegging betaald u steeds 70% van de restwaarde van het lopende contract.

Toepassing:

– Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden kunnen worden aangepast maar vallen niet onder het onderhoudscontract. Deze kunnen wel verrekend worden in meerprijs.

Klachten:

– De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Publiplus., waarna Publiplus deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan Publiplus binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

– Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijzigingen / Annulatie:

– Publiplus behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

– Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum

van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

– Bij vervroegde opzegging betaald u steeds 70% van de restwaarde van het lopende contract.

Toepassing:

– Onder het online marketingscontract van een website wordt verstaan dat wij uw website onderhouden zoals beschreven in onze offerte die u ondertekende of na betaling van onze eerste factuur betreffende dit project. Dit contract geld enkel voor wat beschreven staat in de offerte . Meerwerken kunnen steeds verrekend worden aan meerprijs.

Klachten:

– De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Publiplus., waarna Publiplus deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan Publiplus binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

– Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijzigingen / Annulatie:

– Publiplus behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

– Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum

van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

– Bij vervroegde opzegging betaald u steeds 100% van de restwaarde van het lopende contract.

Cookies:

– PubliPlus gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “ok” aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Raadpleeg ons cookie- beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

Cookie beleid:

– Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Noodzakelijke cookies:

– Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van PubliPlus zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken

Functionele cookies:

– De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Embedded content:

– We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

Beheer van cookies:

– Ter ondersteuning van onze activiteiten wijst de PubliPlus site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt de PubliPlus u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.